Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 15. srpna 2019

 

Herbalife respektuje soukromí každé osoby, která navštíví jeho webové stránky a využívá jeho služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů informují formou otázek a odpovědí, jak Herbalife vaše osobní údaje využívá a jaká práva v této souvislosti máte. Pokud budete mít těmto zásadám další dotazy, můžete nám napsat na adresu privacy@herbalife.com.

Pozor, zásady platí pouze pro webové stránky Herbalifu (dále „webové stránky“), které obsahují odkaz na tyto zásady.
Správce vašich osobních údajů u Herbalifu můžete zjistit z tabulky na konci těchto zásad (podle země vašeho bydliště). Účel a prostředky zpracování osobních informací určuje správce vašich osobních údajů.

Správce vašich osobních údajů u Herbalifu můžete zjistit z tabulky na konci těchto zásad (podle země vašeho bydliště). Účel a prostředky zpracování osobních informací určuje správce vašich osobních údajů.


Časté otázky (FAQ)

 • Jaký přínos má sběr mých údajů Herbalifem?
 • Jaké informace mohou naše stránky sbírat?
 • Jak bude Herbalife tyto informace shromažďovat a uchovávat?
 • Jak dlouho bude Herbalife tyto informace uchovávat?
 • Jakým způsobem Herbalife dbá na ochranu osobních údajů dětí?
 • Jaká mám práva ohledně osobních údajů?
 • A co zabezpečení internetu a těchto webových stránek?
 • Může Herbalife tyto zásady změnit?
 • Jak mám zjistit, kdo je za Herbalife správcem mých osobních údajů?

Jaký přínos má sběr mých údajů Herbalifem?

Herbalife prostřednictvím svých internetových stránek shromažďuje vaše osobní údaje z různých důvodů:

K přípravě a plnění smlouvy s vámi, například:

 • k přípravě a uzavření dohody o členství;
 • k plnění dohody o členství, včetně výpočtu výdělků vašich a jiných členů sítě a k vedení a poskytování informací o členech ve vaší větvi nad i pod vámi (zprávy z celé linie);
 • ke zpracování objednávek produktů;
 • k dodání a zpětnému odběru produktů a k zajišťování záručních služeb;
 • pro platební účely.
 • Ke splnění našich zákonných povinností, například:
 • pro účetní a daňové účely;
 • ke stahování produktů z trhu;
 • k reakci na žádosti o informace od kompetentních orgánů, policie a soudů.

Pro legitimní obchodní účely Herbalifu, například:

 • k poskytování našich služeb a zajištění jejich správnosti a bezpečnosti;
 • k ulehčení práce uživatelů našich webových stránek tím, že je učiníme dostupnější a příjemnější a plné relevantních informací;
 • k odpovídání na dotazy členů;
 • k zajištění, že jsou dodržovány podmínky použití, pravidla pro členy a naše práva;
 • k tomu, abychom vám zasílali informace a webovou reklamu na naše produkty, služby a speciální nabídky.

Některé způsoby použití vašich osobních údajů máte podle platných právních předpisů právo odmítnout, v tom případě však možná nebudete moci čerpat všechny výhody z našich výrobků a služeb.

Váš souhlas potřebujeme, abyste:

 • mohli užívat naše personifikované služby, například dostávat informační balíčky;
 • mohli navazovat kontakty s členy naší sítě, přivádět nové členy nebo se podílet na akcích a projektech;
 • mohli využívat svou emailovou adresu nebo telefonní číslo k marketingu produktů a služeb Herbalifu nebo produktů a služeb souvisejících;
 • mohli užívat určité soubory cookie a podobné technologie podle požadavků zákona.

Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit správou na dále uvedenou adresu; můžete také zrušit zasílání reklamních materiálů emailem nebo SMS, případně změnit nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči podle dále uvedeného popisu. Pokud svůj souhlas zrušíte, možná nebudete moci čerpat všechny výhody z našich výrobků a služeb.

Jaké informace mohou naše stránky sbírat?

Chceme vám umožnit co nejrozsáhlejší kontrolu nad vašimi osobními údaji. Obecně můžete navštívit naše stránky, aniž byste nám sdělili svou identitu nebo o sobě cokoli prozradili. Budeme nicméně shromažďovat technické informace, například IP adresu a údaje o vašem prohlížeči, abychom mohli zajistit připojení a zobrazení našich stránek. Můžeme například shromažďovat údaje o navštívených stránkách nebo volbách, které jste na nich učinili. Tento postup je zcela standardní na jakýchkoli stránkách na internetu. Shromážděné informace nevedou k identifikaci vaší osoby, mohou však být užitečné pro naše marketingové účely a vést ke zlepšení poskytovaných služeb.

V některých situacích ovšem budeme potřebovat přímo vaše osobní údaje, například jméno a adresu – například když budete vyplňovat formulář s žádostí o informace o našich produktech nebo členství, nebo navazovat kontakty s našimi členy k zapojení do nějaké výzvy nebo slosování. Při těchto příležitostech možná poskytneme další informace o využití vašich osobních informací a případně vám dáme na vybranou. Ukládáme také údaje o tom, o jaké formy komunikace máte zájem, například o obchodní emaily.

U registrovaných členů shromažďujeme informace o zakoupených produktech a informace, které dobrovolně odešlou na naše stránky, například o potenciálních zákaznících a marketingových aktivitách.

WDalší informace o vás pak můžeme získávat z veřejných a komerčně dostupných zdrojů a od jiných subjektů. Pokud na našich stránkách využijete služby jiných subjektů, například Facebooku, Googlu nebo Twitteru, k přihlášení na stránky nebo k informování jiných uživatelů, můžeme získávat údaje i od těchto subjektů.

Některé z informací nebo funkcí našich stránek jsou zajišťovány jinými subjekty, například pomocí zásuvných modulů pro Facebook a Twitter. Tyto subjekty pak získají určité informace potom, jak naše stránky využíváte, například prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií (viz bod o těchto souborech dále). Chcete-li zjistit, jak tyto subjekty vaše údaje využívají, podívejte se na jejich stránky.

Jak bude Herbalife tyto informace shromažďovat a uchovávat?

Herbalife vaše osobní údaje uchovává v centrálním úložišti, a to včetně dalších informací, které o vás případně máme. Tak můžeme zamezit duplicitám, lépe spravovat naše informační zdroje a nabídnout vám lepší služby. Získané informace používáme k výše uvedeným účelům a v souladu s vašimi preferencemi.

Jak dlouho bude Herbalife tyto informace uchovávat?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu potřebou ke splnění účelů, pro něž byly shromážděny, minimálně však po dobu požadovanou zákonem. Doba archivace závisí na účelu použití těchto údajů.

Získané informace uchováváme v bezpečném prostředí, chráněné řadou mechanických a technických bezpečnostních opatření. Tyto informace nejsou přístupné široké veřejnosti, s výjimkou údajů, které dobrovolně poskytnete na veřejných fórech na našich stránkách či platformách jiných subjektů

Chcete-li zjistit, jak můžete upravit nebo aktualizovat údaje, které o vás máme, přečtěte si odpověď na otázku „Jaká mám práva ohledně osobních údajů?”

Komu Herbalife moje osobní údaje poskytuje?

Příslušné osobní údaje budou poskytnuty těmto subjektům:

 • dceřiné, mateřské nebo přidružené společnosti Herbalifu a jejich jednatelé, agenti a nabyvatele licencí;
 • firmy, které zajišťují pro Herbalife některé služby, například vývoj a zabezpečení webových stránek či personifikaci reklamních materiálů;
 • jiné služby, u nichž Herbalife přímo nebo nepřímo zajistil vaše služby, například plnění objednávek, zasílání balíčků, administrativní funkce u emailu, zpracovávání plateb platebními kartami a poskytování služeb zákazníkům;
 • vybraní členové naší sítě, včetně těch na vyšší úrovni vaší větve (například liniové zprávy);
 • jiné subjekty podle požadavků zákona nebo v odpověď na soudní předvolání, řízení, nebo podobné požadavky soudních nebo arbitrážních orgánů, včetně zpřístupnění informací nezávislým autorizovaným autorům nebo státním orgánům nebo k vyšetření či zabránění podvodu;
 • jiné subjekty v rámci významné transakce podniku, např. fúze, akvizice nebo konkurzního řízení.

Kde budou vaše osobní údaje uloženy?

Herbalife působí v mnoha zemích světa. Abychom vám mohli nabízet konzistentně kvalitní služby bez ohledu na místo vašeho působení, některé funkce webových stránek řídíme z jednoho centrálního místa. To je v současné době v USA. Kromě toho mohou členové z vyšších úrovní vaší linie sídlit v USA nebo jiných zemí. Zákony na ochranu osobních údajů v Evropě, USA a dalších zemích se liší. Evropské zákony vyžadují, aby Herbalife vaše osobní údaje chránil při jejich odeslání mimo EU. Uvedená ochrana je zajištěna takto:

 • Při zasílání údajů pobočkám Herbalife v jiných zemích využíváme modelové smluvní doložky.
 • Při zasílání našim zahraničním dodavatelům záleží ochrana na partnerovi a místě jeho sídla – s těmi máme uzavřenu smlouvu o mlčenlivosti podle požadavků zákona.
 • Při zasílání údajů zahraničním členům na vyšší úrovni vaší větve jsou tito vázáni členskými dohodami.

Jakým způsobem Herbalife dbá na ochranu osobních údajů dětí?

Ochrana osobních údajů dětí je důležitá. V některých případech budeme shromažďovat osobní údaje i od nezletilých osob; V takovém případě si však vždy vyžádáme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce nezletilého podle rozhodného práva.

Jaká mám práva ohledně osobních údajů?

V souladu s místní legislativou můžete mít ke svým osobním údajům různá práva, například na zpřístupnění, opravu, omezení využití vašich osobních údajů (např. zpracování pro účely přímého marketingu), právo vznesení námitky proti jejich zpracování a právo na jejich předání jinému správci či vymazání. Některé z našich stránek vám umožňují osobní údaje zkontrolovat a aktualizovat nebo využívání dané služby zrušit. Pokud tato funkce není k dispozici či chcete-li využít některá ze svých práv na tyto údaje, kontaktujte místní oddělení členských služeb na adrese https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Pozor, tato práva jsou omezena zákonem.

Pokud nemáte zájem o reklamní sdělení zasílaná emailem nebo SMS, dostanete zprávu, jak tato sdělení odhlásit.

S dalšími dotazy ohledně těchto zásob a naší praxe či ze stížností na naše využití vaší osobních údajů nás kontaktujte na adrese:

Data Protection Officer – EMEA
Global Business Services Center Krakow
ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland

privacy@herbalife.com

Pro uživatele a členy v Evropské unii: pokud máte nějaké výhrady vůči sběru a využití svých osobních údajů Herbalifem a my je nejsme schopni vyřešit k vaší spokojenosti, máte právo si stěžovat u kompetentního orgánu dozoru v ČR.

A co zabezpečení internetu a těchto stránek?

Internet není bezpečný systém – vždy buďte opatrní, pokud o sobě něco na něm zveřejníte. Osobní údaje shromážděné webovými stránkami Herbalifu jsou uchovávány na zabezpečeném místě, které není přístupné veřejnosti. Je-li to nezbytné, osobní údaje jsou před provedením příslušné transakce zašifrovány pomocí vhodné a zabezpečené technologie.

Může Herbalife zásady těchto stránek změnit?

Zákony na ochranu osobních údajů, pravidla a předpisy se průběžně mění, Herbalife si proto vyhrazuje tyto zásady příležitostně upravovat. Doporučujeme naše stránky pravidelně navštěvovat, abyste měli o těchto změnách přehled.

Jak mám zjistit, kdo je za Herbalife správcem mých údajů?

Správce vašich osobních údajů u Herbalifu si můžete (podle země bydliště) zjistit v následující tabulce.

Arménie

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Rakousko

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Německo

Ázerbájdžán

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Bělorusko

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Bělorusko

Belgie

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 Brusel-Belgie

Bosna

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)

Bulharsko

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska“)

Chorvatsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)

Kypr

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Řecko („Herbalife Greece“)

Česká republika

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika („Herbalife Czech“)

Dánsko

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Estonsko

LLC „Herbalife International RS“ | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. („Herbalife“)

Finsko

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finsko

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francie

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Francouzská Polynésie

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Gruzie

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Německo

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Německo

Ghana

HERBALIFE GHANA LTD Number 12 UNA home, Airport City, Postal code GL126, Accra, Ghana

Řecko

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., Pentelis 110, 151 26 Marousi, Athens, Řecko

Maďarsko

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building „B“

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irsko

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Velká Británie

Izrael

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Itálie

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Kazachstán

LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan

Kyrgyzstán

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. („Herbalife“)

Lotyšsko

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Libanon

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Řecko («Herbalife Greece“)

Litva

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Makedonie

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nizozemsko

Moldavsko

I.C.S Herbalife MA SRL, С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre „Panorama“, et. 2, MD 2001 Chişinău, Moldavsko

Mongolsko

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Nizozemsko

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nizozemsko

Norsko

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polsko

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex - Gamma, 02-305 Warszawa

Portugalsko

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL

Rumunsko

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Rumunsko

Rusko

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)

Srbsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)

Slovenská republika

Herbalife Slovakia s.r.o., IČ: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika („Herbalife Slovensko“)

Slovinsko

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)

Jihoafrická republika (a také Botswana, Leshotho, Namibie a Svazijsko)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa

Španělsko

Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid, Španělsko

Švédsko

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Švédsko

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker, Norsko

Švýcarsko

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Německo

Turecko

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye

Ukrajina

 Herbalife Ukraine LLC, 01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukrajina

Velká Británie

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Velká Británie

Zambie

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

Společnost Herbalife Europe Ltd. je dále správcem určitých osobních údajů pro zakázky s omezeným počtem poskytovatelů služeb třetích stran a společnost Herbalife Europe Ltd. jmenovala společnost Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. jako jeho zástupce v Evropské unii. Můžete kontaktovat společnost Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. písemně na adresu 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg nebo privacy@herbalife.com.