Všeobecné podmínky

PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TUTO DOHODU DŮKLADNĚ PŘEDTÍM, NEŽ NAVŠTÍVÍTE / BUDETE POKRAČOVAT V NÁVŠTĚVĚ TÉTO STRÁNKY NEBO JAKÉKOLIV JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY HERBALIFE NEBO PŘED NÁKUPEM JAKÉHOKOLIV VÝROBKU NEBO VYUŽITÍM SLUŽEB HERBALIFE.

Tato dohoda (dále "Dohoda") je uzavřena mezi Herbalife International of America, společnosti Nevada (dále "Společnost", "my" nebo "nás") a Vámi. Tato dohoda stanoví právní podmínky používání této webové stránky a jakékoliv jiné stránky (stránek) Herbalife, podmínky nákupu a/nebo používání produktů a služeb Herbalife v souvislosti s příležitostí k podnikání Herbalife (společně zde uváděné "Nabídka"). Tato dohoda rovněž obsahuje informace, jak se stát distributorem Herbalife.

Používáním Herbalife webové stránky (stránek), včetně veškerých stránek (společně zde uvedených jako "Stránka") a veškerých informací, údajů, textů, software, zobrazení, zvuků nebo jiných materiálů (společně zde uvedených jako "Obsah") zde uvedených nebo používání nebo nákup jakékoliv nabídky potvrzuje váš souhlas s touto dohodou a je předmětem vašeho souhlasu s podmínkami uvedenými v této dohodě.Pokud nejste spokojen s touto stránkou a dalšími službami, vaší jedinou a výhradní možností řešení tohoto problému, je přestat používat stránku a další služby kromě těch, které jsou přesně stanovené v oddíle šest této dohody /Zákaznická záruka Herbalife/.

1. ZMĚNY
Vyhrazujeme si právo kdykoliv:

Změnit zadání a podmínky této dohody, rozšířit, přidat nebo zrušit stránku a další služby nebo kteroukoliv část stránky a dalších služeb kdykoliv na základě našeho výhradního rozhodnutí.

Jakékoliv změny v této dohodě budou učiněny okamžitě na základě oznámení, které vám bude doručeno e-mailem nebo bude zveřejněné na stránce (dále v textu pouze „Oznámení“). Používání našich stránek a dalších služeb po tomto oznámení bude považováno za váš souhlas s těmito změnami. Ujistěte se, že si tuto dohodu pravidelně přečtete, abyste byli seznámeni s nejaktuálnější verzí.

Stránka nebo další služby, jako celek nebo po částech, mohou být rozšířeny, změněny nebo přerušeny na základě našeho výhradního rozhodnutí. Jakékoliv rozšíření, přidání nebo změny této stránky nebo dalších služeb budou předmětem této dohody.

2. PŘÍSTUP

Musíte mít přístup k internetu a zaplatit servisní poplatky související s přístupem k používání stránky. Dále musíte mít k dispozici potřebné vybavení k přístupu na Internet. Pouze vy jste odpovědný za nákup, připojení, instalaci, stahování, provoz a údržbu jakéhokoliv hardware, software, telefonních (kabelových nebo jiných) služeb a přístup na Internet z vašeho osobního počítače a za veškeré s tím spojené náklady. Vy jste odpovědný za ochranu hardware a software proti poškození počítačovými viry a řešení dalších s tím spojených problémů dříve, než začnete hardware a software používat. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádné závazky za jakékoliv chyby nebo výpadky související s poškozením nebo výpadkem funkčnosti vašeho hardware a software.

3. ZÁRUKY

Prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18ti let. Produkty Herbalife a příležitost k podnikání Herbalife nemohou být poskytnuty, dodány nebo prodány do žádné země s výjimkou těch, které jsou autorizovány Herbalife. Seznam těchto zemí najdete pod tímto odkazem: Autorizované země. Herbalife rozšiřuje prodej a svá působiště, proto si i z tohoto důvodu aktualizujte informace pravidelně.

4. NEZÁVISLÍ DISTRIBUTOŘI HERBALIFE

Produkty Herbalife a služby Herbalife jsou prodávány sítí nezávislých distributorů Herbalife. K zakoupení produktů a služeb Herbalife nemusíte nezbytně být nezávislým distributorem. Pokud však máte zájem stát se nezávislým distributorem Herbalife, volejte, prosím na telefonní číslo 235 090 251-3.

5. SÍŤ NEZÁVISLÝCH DISTRIBUTORŮ HERBALIFE

Nezávislí distributoři Herbalife mohou mít svoji vlastní internetovou stránku. Každý z jednotlivých distributorů je sám odpovědný za to, že obsah jeho stránky je správný a plně odpovídá veškerým pravidlům, předpisům a procesům Herbalife a veškerým pravidlům a nařízením Herbalife týkajícím se prodeje a distribuce produktů Herbalife, využití Internetu, objednávání prostřednictvím elektronické pošty a dalším pravidlům, stejně tak jako veškerým platným pravidlům, předpisům a zákonům dané země. HERBALIFE NEODPOVÍDÁ A NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JAKOUKOLIV WEBOVOU STRÁNKOU NEZÁVISLÝCH DISTRIBUTORŮ.

6. ZÁKAZNICKÁ ZÁRUKA HERBALIFE

Herbalife garantuje, že kvalita jakéhokoliv produktu, který nese název Herbalife nebo potvrzuje, že produkty jsou vyrobeny pro Herbalife, mají vysokou kvalitu, jsou vždy čerstvé a vhodné pro použití zákazníky dle určení. Jsme přesvědčení, že zákazníci budou s našimi výrobky spokojení. Pokud však z jakéhokoliv důvodu koncový zákazník nebude celkově spokojen s produkty Herbalife zakoupenými od nezávislého distributora Herbalife, může zákazník požadovat náhradu od distributora v rámci 30-denní záruky vrácení peněz od data, kdy výrobek zakoupil. Zákazník dostane pokyny k vrácení produktu nebo jeho nepoužité části od distributora, který mu dané výrobky prodal. Distributor musí poskytnout zákazníkovi plnou náhradu oproti zakoupeným výrobkům Herbalife. Tato záruka je omezena pouze na specifické produkty, u kterých je výslovně uvedena, nelze však aplikovat na veškeré produkty na mezinárodní úrovni a stejně tak nelze aplikovat na veškeré reklamace a poškození v rámci mezinárodních obchodních vztahů.

7. VAŠE INFORMACE a VAŠE SOUKROMÍ

Pokud se rozhodnete pro poskytnutí informací prostřednictvím naší stránky, souhlasíte tím, že poskytnete správné, aktuální a kompletní informace o vás, kde budou požadovány a souhlasíte rovněž, že budete udržovat a aktualizovat tyto údaje tam, kde je to potřebné. Na základě našich pravidel o zachování soukromí můžeme zveřejnit jakékoliv informace o vás z našich stránek třetím stranám. Více informací najdete v úplném znění našich pravidel o soukromí. Jakékoliv změny pravidel o soukromí vstupují v platnost okamžitě po oznámení těchto změn. Využívání stránek a dalších služeb po takovém oznámení je považováno za souhlas s těmito změnami. Pravidla o soukromí doporučujeme pravidelně aktualizovat, abyste neustále měli jejich aktuální verzi.

8. PRAVIDLA UŽIVATELE

Jste odpovědný za obsah informací, které nám posíláte. Nebude vám umožněno používat stránky nebo jiné služby a informace ze stránek a dalších služeb, pokud:

Budete zasahovat do užívání stránek nebo jiných produktů jiných uživatelů nebo budete provádět nezákonnou činnost, budete mezinárodně agitovat nebo jinak poškozovat menšiny nebo úmyslně uvádět v omyl ohledně vaší vlastní identity nebo vztahů, které máte.

Budete modifikovat, měnit, poskytovat svým jménem licence, překládat, prodávat, měnit nastavení, zkracovat nebo rozdělovat jakékoliv části stránek nebo jiných sužeb, měnit nebo odstraňovat naše výhradní práva, obchodní značky nebo jiná výhradní upozornění. Dále omezovat, kopírovat nebo zobrazovat nepotřebné detaily jakýchkoliv částí stránek nebo jiných služeb bez našeho písemného souhlasu nebo spojovat naše stránky s jakýmikoliv stránkami nebo jinými službami z jiných zdrojů, které mohou poškozovat nebo vyzdvihovat kvality jakýchkoliv substancí, ať již jsou nebo nejsou námi vyráběny, propagovány, prodávány nebo distribuovány.

9. POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉ ADRESY Z NAŠICH STRÁNEK

Pokud používáte jakoukoliv e-mailovou dresu, která vám byla určena naší stránkou nebo jinými službami, souhlasíte, že nebudete dále poskytovat žádné fyzické osobě nebo společnosti následující:

Jakýkoliv obsah, který je nezákonný, trestný, vydírající, urážející, hanlivý, vulgární, obscénní, poškozující, diskriminující, ubližující, zasahující do soukromý druhých, nesnášenlivý, rasistický, etnický nebo jiným způsobem v nesouladu nebo jinak související s dohodami o ochraně soukromí nebo předávat komukoliv naše nebo třetí strany intelektuální vlastnictví nebo jiná práva, jakékoliv neveřejné informace o společnosti, jakákoliv obchodní tajemství nebo počítačové kódy, soubory nebo programy (například počítačové viry) vyrobené za účelem přerušení, poškození nebo kompromitace bezpečnosti nebo možností funkčnosti jakýchkoliv zařízení.

„Spamming“ je zakázaný. Spamm je definován jako rozesílání nekontrolovaných zpráv jakýmkoliv osobám, společnostem, skupinám, fórům, seznamu e-mailových adres nebo jiným skupinám, po ud to nebylo předem odsouhlaseno příjemcem e-mailu, který explicitně prohlašuje, že příjemce povoluje rozesílání e-mailové komunikace nebo pokud byl obchodní kontakt navázán elektronickou cestou. POKUD JSOU VÁM ZASÍLÁNY „SPAMMY“ OD KOHOKOLIV, KDO PRODÁVÁ NEBO POPISUJE PRODUKTY HERBALIFE NEBO OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI HERBALIFE, PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS OKAMŽITĚ, ABYCHOM MOHLI PODNIKNOUT PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ.

Používání nesprávných nadpisů v e-mailech nebo falzifikace, kopírování nebo změny původu jakýchkoliv e-mailů ve spojení s produkty Herbalife anebo jinými službami je zakázáno: pokud fyzická osoba nebo společnost uvede, že si nepřeje přijímat maily, pak vy musíte souhlasit s tím, že těmto osobám nebo společnostem e-mailové zprávy posílat nebudete. Pokud fyzická osoba nejprve souhlasí s přijímáním mailů a později požádá o ukončení zasílání takových zpráv, musí být tomuto požadavku vyhověno. Herbalife zakazuje jakékoliv aktivity tohoto druhu prostřednictvím služeb jiného poskytovatele, provozovatele a podobně.

10. NAŠE VLASTNICKÁ PRÁVA

Stránky a jiné nabídky a software používaný se stránkami a jinými nabídkami obsahují informace, které jsou chráněny vlastnickými právy, obchodními značkami, obchodním právem, služebním označením, patenty a/nebo vlastnickými právy a zákony (kolektivně „Právo intelektuálního vlastnictví“). Dále, obsah na našich stránkách anebo jiných nabídkách nebo ve sponzorských reklamách či informacích vám prezentovaných prostřednictvím našich stránek nebo jiné nabídky nebo informace vám prezentované inzerenty jsou chráněny zákonem o intelektuálním vlastnictví. Souhlasíte, že nebudete měnit, přejímat, předávat, distribuovat nebo vytvářet práce na základě stránek a jiných nabídek jako celků nebo z části, pokud k tomuto nebudete mít písemný souhlas společnosti Herbalife.

11. VLASTNICTVÍ A OMEZENÍ POUŽITÍ ©2003, HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Herbalife International of America vlastní a využívá stránky a/nebo jiné nabídky ve spojení s nebo na základě smluvních dojednání. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, vydávat, stahovat ze stránek, posílat, rozesílat nebo distribuovat materiály z těchto stránek nebo nabídek žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu Herbalife. Nesmíte měnit jakékoliv materiály obsažené na našich stránkách nebo jiných nabídkách a také nesmíte používat jakékoliv tyto a další materiály pro jakékoliv jiné účely. Jste si vědom, že nemůžete získat z našich stránek nebo jiných služeb jakákoliv vlastnická práva nebo intelektuální vlastnická práva. Garantujeme vám limitovanou, nikoliv exkluzivní, nepřenosnou a neprodejnou licenci na používání obsahu našich stránek výhradně k účelu prohlížení stránek a jiných nabídek v průběhu používání internetu. V souvislosti s touto licencí, nesmíte kopírovat ani dočasně ani trvale žádné stránky ani jiné nabídky nebo jakýkoliv obsah na jakékoliv nosiče pro jakékoliv účely. Nepřevádíme vím tímto vlastnictví obsahu našich stránek. Máme všechna práva a vlastnictví k uvedeným informacím. Nesmíte prodávat, dále prodávat, zkracovat, upravovat, rozdělovat nebo jinak přenášet jakékoliv části software z našich stránek nebo jiných nabídek do forem, které mohou číst jiní uživatelé. Nesmíte převádět jakékoliv části našich stránek nebo jiných služeb třetím stranám. Herbalife, naše logo a názvy našich produktů propagovaných, prodávaných a distribuovaných naší společností jsou obchodní značky a/nebo značky Herbalife International of America, Inc., nebo jeho sesterských společností. Veškeré jiné obchodní značky, servisní značky a loga používaná na stránkách a jiných nabídkách jsou obchodní značky, služby a loga těchto příslušných vlastníků.

12. PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Pokud nám předložíte jakékoliv nápady, návrhy nebo předložení, máme právo použít tyto vaše návrhy bez poplatků jakýmkoliv způsobem dle našeho výhradního uvážení včetně publikace na internetu. Vy můžete uveřejnit návrhy a materiály na těchto stránkách, pokud jste získali příslušné vlastnické právo a další povolení nezbytné k publikování těchto materiálů a pokud jste nám dali povolení k nakládání s tímto materiálem bez omezení. Souhlasíte, že neporušíte nebo nebudete zasahovat do práv třetích stran včetně práva na soukromí, veřejnou publikaci a intelektuálních a majetkových práv jako jsou ochranné nebo obchodní známky.

13. PROHLÁŠENÍ

Osoby, které poskytují prohlášení nebo tvrzení o našich produktech nebo obchodních příležitostech a o našich stránkách a jiných nabídkách odrážejí jejich individuální zkušenosti, jsou neoficiální a nejsou typické pro každého jednotlivce.

14. ODKAZY

Můžeme poskytnout odkazy a spojení na webové stránky třetích stran nebo zdrojů. Náš odkaz na takovéto stránky a jiné zdroje nepředstavuje žádné schválení jakýchkoliv informací, produktů nebo služeb, které jsou prostřednictvím této stránky nabízeny. Nemáme žádnou možnost kontroly webových stránek třetích stran a zdrojů, a proto neneseme žádnou odpovědnost za žádný obsah a důvěryhodnost těchto stránek a zdrojů.

15. CHYBY

Přestože usilujeme o udržení integrity našich stránek a jiných služeb, nemůžeme garantovat přesnost nebo kompletnost těchto stránek a jiných služeb. Pokud se domníváte, že jste objevili jakoukoliv chybu na našich stránkách nebo v jiných službách, kontaktujte nás, prosím na čísle: 866-866-4744, a pokud je to možné, uveďte popis zjištěné chyby a její URL umístění a vaše kontaktní údaje. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaši informaci prověřili.

16. ZARUKY A ODPOVĚDNOST

Používáním stránek a jiných služeb výslovně souhlasíte, že:

Webová stránka funguje na základě dostupnosti bez jakéhokoliv zastoupení či potvrzení a neposkytujeme žádnou záruku, vyslovenou nebo mlčky předpokládanou, týkající se webové stránky nebo jakékoliv transakce vedené na webové stránce nebo jejím prostřednictvím (včetně předpokládané záruky uspokojivé kvality, uspokojení určitého cíle, zabránění porušení zákona, kompatibility, bezpečnosti, přesnosti, podmínek úplnosti), ani záruku vyplývající z obchodního procesu, použití nebo obchodování s výjimkou případů výslovně uvedených v oddíle této dohody ´Zákaznická záruka Herbalife´. Neposkytujeme žádné záruky, že naše webová stránka uspokojí vaše požadavky, že její provoz bude nepřetržitý, aktuální, bezpečný nebo bezchybný, že chyby budou opraveny nebo že webová stránka nebo server, který umožňuje provoz webové stránky, nebude napaden viry a představuje plnou funkčnost, přesnost a spolehlivost materiálů a informací. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu obsahu nebo materiálů nahrávaných nebo přenášených pro třednictvím webové stránky.

Použití stránek a jiných služeb je výhradně vaším osobním rizikem. Rady, prohlášení nebo jiná tvrzení uvedená na těchto stránkách by neměly být základem pro důležitá osobní, lékařská, právní nebo finanční rozhodnutí. Specifické rady vhodné pro vaši individuální situaci žádejte u odborníků. Jakákoliv škoda způsobená vám nebo jakékoliv třetí straně, buď přímo anebo nepřímo, jakýmkoliv materiálem získaným na našich stránkách nebo prostřednictvím jiných služeb je výhradně vaší odpovědností. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné škody související s viry a jinými destruktivními materiály. Neprezentujeme a neposkytujeme žádné záruky na webové stránky nezávislých distributorů, včetně jakýchkoliv záruk na obchodovatelnost nebo vhodnost použití. Nespoléhejte na žádná tvrzení nebo prohlášení obsažená na jakýchkoliv webových stránkách jakéhokoliv nezávislého distributora. Jakékoliv další nebo jiné záruky musí být nejprve písemně schváleny společností. Souhlasíte, že nebudete klást odpovědnost na naše zaměstnance, ředi ele, úředníky, prostředníky, pověřené osoby, návrháře, nezávislé distributory nebo dodavatele za jakékoliv přímé nebo nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody (včetně například jakékoliv ztráty zisku, dobrého jména nebo dat) i v případě, že jste byli upozorněni, že k takovým škodám může dojít, a jejichž výsledkem může být:

  • Znemožnění vašeho registrovaného přístupu k datům v kteroukoliv dobu; Vaše participace jako nezávislého distributora Herbalife;
  • Použití nebo znemožnění použití webové stránky nebo nákupu nebo použití jiných nabídek;
  • Neautorizovaný přístup nebo poškození nebo přerušení vašich transakcí nebo dat;
  • nebo jakákoliv jiná činnost třetích stran vztahující se k webovým stránkách a jiným nabídkám.

Tímto se vzdáváte jakýchkoliv nároků na náhradu škody v souvislosti s výše uvedeným, ať už na základě smluvních nebo jiných důvodů, i když jste byli o možnosti takových škod informováni. Na základě platných právních předpisů se některá omezení nevztahují na vaši osobu.

17. ODŠKODNĚNI

Souhlasíte, že nebudete od našich úředníků, zaměstnanců, ředitelů, prostředníků, pověřených osob, nezávislých distributorů a představitelů požadovat žádné odškodnění ani záruky za jakákoliv poškození, škody, ztráty nebo náklady (včetně důvodných právních poplatků) za jakékoliv jiné náklady vzniklé přímo nebo nepřímo nebo jakýmkoliv způsobem souvisejícím s:

  • Vaším jednáním nebo přehlédnutím v souvislosti s webovou stránkou nebo jinými nabídkami;
  • Jednáním nebo přehlédnutím jakékoliv osoby používající váš registrovaný účet v souvislosti s webovou stránkou nebo jinými nabídkami;
  • Vaším nákupem nebo používáním webové stránky nebo jiných nabídek a nákupem nebo používáním webové stránky a jiných nabídek jakoukoliv osobou využívající váš účet;
  • Porušením jakýchkoliv nařízení této dohody;
  • Tvrzením nebo obviněním, že jakékoliv materiály nám předané nebo naším prostřednictvím předané nebo předané nebo získané prostřednictvím webové stránky nebo jiných služeb porušují autorské právo, obchodní značku, obchodní tajemství nebo jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv třetí strany; a/nebo
  • Porušení jakýchkoliv práv třetí strany včetně a bez výjimky jakékoliv náhrady škody za urážku na cti, pomluvu, porušení práva na zveřejnění, přestupků a porušení práva na duševní vlastnictví a jiných majetkových práv.

Pokud vzneseme požadavek na náhradu škody, souhlasíte, že získáte naše písemné povolení a schválení předtím, než dáte souhlas k jakékoliv náhradě škody.

18. UKONČENI; ZMĚNY

Kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu můžeme ukončit možnost využití a přístupu na naše stránky a jiné služby. Kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu můžeme změnit nebo modifikovat nebo ukončit poskytování stránek a jiných služeb nebo jakékoliv z jejich částí bez předchozího upozornění. Pro právoplatné ukončení není potřeba žádného předchozího oznámení. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo jednorázové škody, které vám vzniknou v souvislosti se změnou, modifikací nebo ukončením vašeho přístupu na webové stránky a jiné služby.

19. PRAVO SPOJENYCH STATŮ

Pokud se rozhodnete pro přístup k webové stránce nebo jiným službám z oblastí mimo Spojené Státy, jste odpovědní za to, že budete jednat plně v souladu s místními zákony a do takového rozsahu, jaký tyto příslušné místní zákony mají.

Veškerý software používaný na webové stránce nebo jiných službách je předmětem americké exportní kontroly. Žádný software nemůže být stažen nebo jiným způsobem exportován nebo re-exportován do (nebo poskytnutý občanovi nebo rezidentovi) Kuby, Iráku, Libye, Severní Korey, Iránu, Sýrie nebo jakékoliv jiné země, na kterou Spojené Státy uvalily embargo na zboží; nebo komukoliv, kdo je na seznamu speciálně určených zemí ministerstva vnitra Spojených Států nebo na seznamu zamítnutých objednávek ministerstva obchodu Spojených Států. Stažením nebo používáním takového software prezentujete a garantujete, že se nenacházíte v místě, které je předmětem kontroly občanů nebo rezidentů jakékoliv země z jakéhokoliv z těchto seznamů. Vyhrazujeme si právo, na základě našeho výhradního rozhodnutí, kdykoliv omezit dostupnost webové stránky a jiných služeb jakékoliv osobě v jakékoliv zeměpisné oblasti nebo jurisdikci.

20. RŮZNÉ

Zákony státu Kalifornie platí i pro tuto dohodu (bez ohledu na Kalifornský zákon o konfliktu zákonů). Jakékoliv neshody mezi vámi a námi musí být řešeny před státními nebo federálními soudy se sídlem ve správním obvodu Los Angeles, Kalifornie. I pokud soud shledá jakoukoliv část této dohody jako právně neúčinnou, zbytek dohody zůstává v platnosti. Tento dokument je kompletní dohoda mezi vámi a námi v souvislosti s používáním webové stránky nebo jiných služeb a tato dohoda nahrazuje veškerá předchozí písemná nebo ústní ujednání, která mohla mezi vámi a námi vzniknout. Vaše práva a povinnosti vyplývající z této dohody nelze převést na žádnou jinou osobu bez našeho předchozího písemného schválení. Nevymáhání jakýchkoliv ustanovení této dohody nevylučuje naše právo vymáhat stejná ustanovení v budoucnosti. Názvy obsažené v této dohodě mají pouze informativní charakter a sami o sobě nepředstavují vymahatelné ustanovení této dohody.

 

Poslední aktualizace 29. července 2007.

© 2007 Herbalife International of America. Všechny práva vyhrazené.